صاحب زمان

درخواست حذف این مطلب

تا به کی سر خم کنی بر این و آن
می زنی خنجر به جسم و روح و جان
دل مبند بر هر و هر نا ی
سجده کن بر درگه صاحب زمان