جایگاه انسان

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
سوره یوسف :قسمت سیزدهم
جایگاه انسان

انسان ها در سختی ها و تحمل رنج ها در راه و هدفی که دارند پیروز و موفق می شوند.همانند چای که در آب جوش رنگ و بوی آن ظاهر می شود.در آب سرد چای خود را نشان نمی دهد.برادران یوسف ، یوسف را از آغوش گرم پدر جدا د و در آغوش سرد چاه قرار دادند.زلیخا به یوسف تهمت زد و او را به زندان انداخت.اما بالا ه پس از گذراندن سختی ها آبرومندانه حقایق آشکار گردید و یوسف سربلند شد.
وقتی کاروان دنبال آب بود و طناب خود را در چاه انداخت.بجای آب نوجوان زیبا روی بالا آمد.قرآن می گوید او را چون کالا در کاروان نگهداری د.تا او را در بازار برده فروشان بفروشند.خداوند جایگاه انسان را در بین مخلوقات اشرف موجودات می داند.متاسفانه امروزه عده ای برای ب پول و ب دنیا به بعضی افراد بالاخص ن نگاهی چون کالا دارند.
کاروان با توجه به عدم شناخت یوسف او را به قیمت ناچیز فروخت.انسان ها نیز بعضا خدای یوسف و دریای رحمت را به دنیای کم ارزش می فروشند.همانند یک ماهی که برای ب یک کرم مرده دهان خود را باز می کند تا آنرا بخورد.غافل از اینکه برای بدست آوردن آن خود را از دریای بزرگ بیرون می اندازد و هلاکت خود را بدنبال دارد.انسان ها نیز زمانی متوجه غفلت خود می شوند که مرگ به سراغ آنها آید.آنوقت دیر است و امکان برگشت و جبران نیست.
مولانا می گوید:

آمد بهار جان ها ای شاخ تر به
چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به
ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر
ای شیرجوش دررو جان پدر به
چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدی
از پا و سر بریدی بی پا و سر به
تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی
گفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به
از عشق تاجداران در چرخ او چو باران
آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به
ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته
رقعه فنا رسیده بهر سفر به
در دست جام باده آمد بتم پیاده
گر نیستی تو ماده زان شاه نر به
پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد
یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به
تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد
هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به
کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی
کای بی خبر فنا شو ای باخبر به
طاووس ما درآید وان رنگ ها برآید
با مرغ جان سراید بی بال و پر به
کور و کران عالم دید از مرهم
گفته مریم کای کور و کر به
مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است
اندر بهار حسنش شاخ و شجر به
وقتی یوسف را به عنوان غلام برای عزیز مصر یدند.گفتند او را تکریم کنید و امکان دارد در آینده برایمان مفید واقع شود.والدین اگر بخواهند در آینده فرزندانشان آنها را مورد لطف و کرامت قرار دهند باید در طفولیت آنها را گرامی بدارند و به آنها احترام بگذاررند.

زندگی در گذر و یک سفر است
آدمی رهگذر و همسفر است
آنچه می ماند از او ،یاد وی است
رنج خود ماند و او در گذر است

علی رجالی
@alirejali