آینه خدا نما

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
سوره آل عمران آیات ۱۹۰ الی۱۹۳
آینه خدا نما

میوه جات معمولا دارای یک پوست و یک درون هستند.انسانها داخل آنرا مصرف می کنند و محافط معز که پوسته هاست مصرف حیوانات و یا کاربردهای دیگر دارد.وقتی به جهان هستی نگاه می کنیم،هر چیزی یک مغزی دارد و یک پوست.درون آن برای انسان هایی است که از مرز حیوانیات عبور و روح آنها تا ملکوت اعلا پرواز می کند.پوست هر چیز برای انی است که تا مرز حیوانیت رشد نمی کنند.
خداوند خطابش به انی است که از مرز حیوانیت عبور کرده اند.خداوند از اینها با اولوالالباب یاد می کند،یعنی صاحبان مغزها.این مغزها هر کدام یک آیه است.هر آیه در حقیقت یک آینه ای است که تجلی خداوند را منع می کند و انسان خداوند را توسط آن احساس و درک می کند.انسان توسط آینه به شیشه آینه دقت نمی کند بلکه در آنچه آینه نمایش می دهد توجه می کند.انسانهای اولوالالباب به خود آیه های هستی توجه ندارند بلکه به حقیقتی که آن منع می کند توجه دارند.در حقیقت به هر چیز که نگاه می کنید می گوید خدائی هست.لذا جهان آینه خدا نمای اهل معرفت است.
خاک در ح معمولی حیات ندارد.خداوند در سوره بقره می فرمایند ما توسط باران به زمین حیات دادیم تا گیاهان خلق و حیات پیدا کنند.لذا خداوند باعث دادن حیات به موجودات می باشد.بطور کلی عنصر مادون نمی تواند عنصر بالاتر را خلق کند.مثلا انسان می تواند خانه ای بسازد ولی هر گز یک خانه نمی تواند یک انسان را بسازد.خاک هم در سطح پایین تر از گیاه است.اولی حیات ندارد اما گیاه حیات دارد.بنابراین می توان با نگاه به گیاه به خالق هستی پی برد و او را دید.در حقیقت روزی گیاه از خاک بود.توسط آب و حیات و خاک به گیاه تبدیل شد.لذا خاک مرده به گیاه زنده تبدیل شد.
یکی از صفات خداوند حی است.یعنی هم خودش حیات دارد و هم حیات بخش به مادون است.انسان نیز چون مادون خداوند است. لذا خودش نمی تواند حیات بخش باشد.
وقتی به عرفا نگاه می کنید آنها با دلها سروکار دارند.در حقیقت با اهل معرفت و صاحبان مغزها که از پوسته ها خارج شده اند سرو کار دارند.لذا عارفان واقعی اولوالالباب هستند.بنابراین همواره و در هر لحظه حضور و نقش خد اوند را می بینند.یکی شب و روز شدن را می بیند و دیگر ی شب و روز کننده را می بیند.
همانطوریکه خلقت جهان هدفمند و با علم و آگاهی است.خلقت انسان نیز که بالاترین موجود هستی است دارای اه مشخصی است.برای مثال نمی توان باور کرد که خداوند شب و روز را،فصل بهار را و الی آ بی هدف ایجاد کرده است.لذا توسطقرآن راه راوتوسط راهنمایی می کند که چگونه باید به هدف خلقت انسان رسید.
خداوند اولوالالباب را معرفی می کند.اینان در هر حال و وضعیت ،چه ایستاده و چه نشسته و چه در ح خو ده باشند، همواره اهل ذکر و تفکر و به یاد خدا هستند.آنان در رابطه با آفرینش جهان هستی فکر می کنند و نگران امور دنیوی نیستند و به آنها فکر نمی کند.

پیام خداوند دانی که چیست
بود آیه هایش ،کلام نبی است
طریق ادا ،وحی پیغمبر است
زبان خدا با محمد علی است

علی رجالی
@sharhghoran