معیار قضاوت

درخواست حذف این مطلبباسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
آل عمران آیه: ۱۹۴ و ۱۹۵
معیار قضاوت

دعا باز کننده گره های زندگی است.همانند کلیدی که قفل را باز می کند.با حرکت کلید است که قفل باز می شود.انسانها نیز اگر با توکل به خدا و دعا در جهت رضای خدا حرکت کنند.قطعا توفیقات الهی را به همراه خواهند داشت.اگر انسان در گوشه ای بنشیند و تنها به دعا اکتفا کند، تا رزق و روزی او تامین گردد.دچار خطا در فهم دعا شده است.خداوند استعداد ها و امکاناتی به بشر عطا نموده است که با شناخت و بکار گیری آنها نیازهای خود را تامین می کند.خداوند شرط اجابت دعا را عمل به دعا می داند.
خداوند به انی که در دنیا خوب نیستند ولی اعمال خوب انجام می دهند و دارای صفات اخلاقی خوب نیستند.در این دنیا به آنها پاداش می دهد و در آ ت نیز تخفیف عذاب داده می شود ولی قول بهشت به آنها نمی دهد.خداوند با توجه به اعمال افراد آنها را به بهشت می فرستند و زن یا مرد بودن ملاک قضاوت نیست.
ای از اعمال خوبی که موجب قضاوت حق تعالی است به صورت زیر است.گاهی برای عدم لغزش و یا حفظ دین خود فر د مجبور می شود که هجرت کند و یا تبعید را بپذیرد.همچنین عده ای که برای رضای خدا اعمالی را انجام می دهند و یا در راه خدا به جنگ رفتند و به شهادت رسیدند.خداوند می فرمایند کارنامه اعمال اینان را از گناه پاک می کنم و اینان را قطعا وارد بهشت می کنم.
روایت داریم که نه ی بهشت را دیده و یا وصف آنرا شنیده است.آنچه گفته می شود مثالهائی است تا برای انسان قابل تصور باشد.اکثر این مثال ها هم کم و زیاد در دنیا وجود دارد.خداوند می فرمایند یکی از اه خلقت بشر ،بهشتی مردم است.حقیقت بهشت برای انسان بیان نشده است.اما با تهذیب نفس امکان رفتن به بهشت وجود دارد.بهشت پاداش انی است که در دنیا با اعمال خود چون هجرت،تبعید،مقاومت و مبارزه در راه خدا سعی دارند رضای حق تعالی را بدست می آورند.خداوند با توجه به میزان اعمال نیک خود پاداش مناسب می دهد.

بهشت فاسقان در این جهان است
بهشت زاهدان در لا مکان است
بهشت عاشقان اندر دو عالم
بهشت و دوزخ ما در نهان است

علی رجالی
@sharghoran