میثاق نامه الهی

درخواست حذف این مطلب

.باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
سوره آل عمران-آیات ۱۸۷ الی ۱۸۹
میثاق نامه

خداوند بزرگترین لطفی که در حق بشر نمود ، این است که ما را انسان آفرید و انتظاری که دارداین است که ما انسان بودن را حفظ کنیم.انسان بودن هم سخت نیست.کافی است ما اخلاق ی را رعایت کنیم.بی جا دلی را نشکنیم،بی جا سکوت نکنیم به حقوق دیگران نکنیم وکاری که برای خود دوست نداریم برای دیگران هم دوست نداشته باشیم والی آ .اگر می توانیم گره گشایی در کار مردم کن و از تکبر و غرور ، خود داری کنیم و همواره راستگو باشیم.
قرآن همانند فانوسی می ماند که اگر آنرا در دست گرفتی و توسط آن حرکت کردی ،انگاه راه را روشن می کند و موجب می شود که به سر منزل مقصود برسی.در غیر اینصورت بدون وسیله روشنایی راه ، امکان رسیدن در تاریکی و رفتن در راه درست مقدور نیست.
همانطوریکه وقتی به یک قاضی قلمی می دهند تا بنویسد.از او انتظار دارند که درست قضاوت کند و آنرا بنویسد.خداوند به انسان عقل و علم و آگاهی می دهد که با استفاده از آنها انسانیت را حداقل در رابطه با هم نوع خود رعایت کند.این هملن میثاق الهی با انسان هاست که خداوند به آن اشاره دارد.
خداوند می گوید یهودیان اوامر الهی را پشت گوش انداختند و برای منافع زود گذر خود حقایق را کتمان و یا سکوت می د بخاطر اینکه برای خودشان ضرری ایجاد نکند .آنان کتاب الهی تورات را دادند و در مقابل یک چیز بی ارزش دنیایی گرفتند.همانند ی که در تاریکی فانوس روشن را بدهد و در مقابل انبوهی از سکه بگیرد.همان سکه ها او را به زمین می زنند.این آیات اگر چه خطابش به قوم یهود است.اما این مثالی است که شامل همه انسانها در هر زمان می گردد.
نجات انسان در این است که از تمجید انی که او را به غلط به صفاتی منصوب می کند دوری کند.اینها باعث می شود که فرد همچون بادبادک با تداوم باد بالا ه د بترکد. انی که خوششان می آید که مورد تشویق دیگران به خاطر کاری که نکر ده اند
قرار گیرند.بالا ه روزی نتیجه آنرا می بینند.انسان به خاطر کارهای زشتی که انجام داده و خوشحال است خدا را از دست داده و از خدا دور شده و در نتیجه بسوی تاریکی و گمراهی می رود.

گر بسازی خود، به اخلاق و ادب
زندگی شیرین شود هر روز و شب
چون وس و کر و اردک مباش
و پستی برد انسان عقب

علی رجالی
@sharhghoran