بهار انسان

درخواست حذف این مطلب

باسمخ تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۴۸
بهار انسان

نقش بهار زنده زمین مرده است. ان نقش مشابهی در زنده روح و جان انسان ها دارند.با آمدن بهار سر سبزی و بوی خوش گلها به مشام می رسد.با آمدن ان هدایت انسانها از جه و گمراهی به سربلندی و عزت فرا می رسد.
در سر زمینی مبعوث شد که مردمانش از نظر فرهنگ پائین بودند.حتی دختران خود را زنده به گور می د و ن خود را در بازی به مسابقه می گذاشتند.خداوند در آن زمان کارایی دین را نشان داد و آنها را به راه درست رهنمون ساخت.
المومنین می فرمایند با مبعوث آ ین ،خداوند به قولی که داده بود جامع عمل پوشاند و آ ین پیعمبر را معرفی نمود.بعلاوه ان قبلی زمینه را برای آمدن آ ین برای معرفی کامل ترین دین خدا فراهم نموده بودند.آ ین گرامی زمانی مبعوث شد که مردمان آن زمان در گمراهی و ظل و جه بسر می بردند.
خداوند توسط نبی اکرم مردم را از جه و گمراهی نجات داد.

از وجود اقدس شمس الهدی
می شود عالم پر از نور و صفا
بیرق ختم رسولان در کفش
تا کند دین خدا را او به پا


علی رجالی
@sharhnahjolbalagh