راهنما

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۴۵
راهنما

همانطوریکه پرندگان بدون پر نمی توانند پرواز کنند.انسان ها نیز بدون راهنمای اولیای الهی و انبیا امکان طی کمال ندارند.همواره از بدو خلقت ان و ان و انسانهای کامل بعنوان حجت و راهنمای بشر وجود داشته است.زمین بدون حجت نمی تواند باشد.
خداوند اگر ی را هم در مقطعی نفرستاد.کتاب او را به جا گذاشت تا مردم به گمراهی نیافتند.همانند ان اولو العزم که از آنها کتابهایشان باقی است.
در یک زمان ممکن است چندین انسان کامل باشند.ولی همواره یک نفر جامعه بوده است.همانند زمان حسن و حسین که هر دو انسانهای کامل بودند.اما تا زمانی که حسن زنده بود ، ایشان ت جامعه را بعهده داشتند.

نان و نمک و فدک، غم زهرا نیست
غصب سمت و حکومت مولا نیست
گمراهی و دوری از ولایت باشد
در مکتب او دغد غه ی دنیا نیست

علی رجالی
@alirejali