یک تجربه _قسمت سی و هفتم

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
یک تجربه
قسمت سی وهفتم
در این قسمت همکارانی که با آنها کارهای علمی مشترک داشتیم آمده است.
۲۱۷.با بیکر ، راهنمای بنده، یک مقاله مشترک داشتیم.این کار در فاصله تحویل پایان نامه و تاریخ دفاع که حدود نه ماه بطول انجامید تهیه شد و در مجله لندن انگلستان چاپ شد.
۲۱۸.با پروفسور ویلیس،در دوره فرصت مطالعاتی، یک مقاله مشترک داشتیم.این کار پس از بازگشت به ایران تکمیل و حدود دو سال طول کشید تا کامل شد.آن در مجله ایلینویز امریکا به چاپ رسید.
۲۱۹.با ابراهیمی ویشکی، تمام فردوسی،چندی مقاله مشترک داشتم.ایشان مشاور سه پایان نامه ی بودند.
۲۲۰.با نصر اصفهانی، تمام صنعتی اصفهان، چندین مقاله مشترک داشتم.ایشان نیز در دو پایان نامه ی مشاور بودند.
۲۲۱.با فاطمه ابطحی،دانشیار گروه ریاصی اصفهان چندین مقاله مشترک داشتم.تعداد هشت پایان نامه را مشاور بوده اند.تعدادی مقاله نیز برای بررسی برای چاپ ارسال و یا درتدوین نهایی است.
۲۲۲. لشکری زاده، تمام گروه ریاضی اصفهان، مشاورت شش پایان نامه را بعهده داشتند.
۲۲۳.با عبدالهی، تمام گروه ریاضی اصفهان،چندین مقاله مشترک و مشاور دو پایان نامه را بعهده داشته اند.
۲۲۴.با امینی، از تربیت مدرس، و گرجی از، همدان ،نیر هر کدام در یک پایان نامه مشاورت داشتند.

علی رجالی
@alirejali