یک تجربه_قسمت سی و نهم

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
یک تجربه
قسمت سی و نهم
در این قسمت داوری پایان نامه هایی که شرکت داشتم اشاره می کنم.متقابلا اساتید راهنمای آنها نیز هم در جلسه دفاعیه دانشجویان تحت راهنمایی اینجانب شرکت می د.
۲۲۲.در داوری دو دانشجوی ی، فروزانفر و امین پور در شهید چمران اهواز شرکت نمودم.
۲۲۳.در داوری چند دانشجوی نصر اصفهانی در صنعتی اصفهان شرکت داشتم.
۲۲۴.در داوری چند دانشجوی ی،مرحوم پور عبدالله و ابراهیمی ویشکی از فردوسی مشهد شرکت نمودم.
۲۲۵.در داوری چند دانشجوی ی، ریاضی کبیر تهران شرکت داشتم.
۲۲۶.در داوری و مشاورت چند دانشجوی ی، لشکری زاده از اصفهان شرکت و همکاری داشتم.

علی رجالی
@alirejali